robotten

Forex Robotten

Voor het upgraden van je daytrading is een forex robot een mogelijke uitkomst. Dit zijn oplossingen binnen het Metatrader platform, die kunnen ondersteunen bij het openen of managen van trades. Deze pagina bevat een aantal van mijn forex robotten die als bezoeker gratis kunnen worden gedownload. Binnen de robotten wordt er een onderscheid gemaakt tussen lightweight en heavyweight oplossingen. Ondersteuning van beide type robotten vindt plaats op ons forum, te vinden via deze link.

Opmerking vooraf: Alle robotten zijn afgesteld op 5-digit forex brokers, ofwel brokers die 5 nummers achter de komma hanteren bij paren als EUR/USD; 1.15500. Dit is de standaard onder forex brokers, waarbij 4-digit zelden meer voorkomt. Mocht dit echter het geval zijn bij jouw broker dan zal dit helaas conflicteren met robotten die in enige vorm gebruik maken van pips binnen de robot opties, bijvoorbeeld aantal pips in winst. We raden in het geval van een 4-digit broker gebruik van onze robotten af.

FXdaytrader approved broker
Blue feather

Lightweight Robotten

Partial Close

Wat kan ik met deze robot?
Gedeeltelijke of volledige sluiting op lopende of toekomstige trades, op een door de gebruiker aangegeven pips in winst.

Voorbeeld scenario
Een 0.10lot buy-trade wordt geopend op EUR/USD. Gebruiker wilt hierbij eenmalig 0.05lot, ofwel 50% van de trade sluiten wanneer deze een winst van 50 pips heeft behaald. Het resterende lot-aantal van 0.05lot wordt hierbij door de robot open gelaten.

Restricties
Enkel trades op het valutapaar waarop deze robot is toegevoegd zullen worden betrokken binnen gedeeltelijke sluitingen. Valutaparen waarop deze robot niet is toegevoegd worden met haar trades volledig buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is gekozen omdat pip-waardes en afstanden van paar tot paar verschillen. Sluiting zal binnen desbetreffend valutapaar plaatsvinden op iedere trade die aan de pip winstvoorwaarde voldoet, onder voorwaarde dat dit een trade betreft die niet eerder in het verleden deels is gesloten. Het is dus niet mogelijk het restant van een eerder gedeeltelijk gesloten trade nogmaals te sluiten.

Hoe gebruik ik deze robot?
Deze robot wordt toegevoegd aan de grafiek/valutapaar waarop het zijn werk moet doen. Binnen het optiescherm van de robot zijn er vervolgens twee essentiële opties die door de gebruiker moeten worden ingevuld: het benodigde aantal pips in winst, en de sluiting volumegrootte in %. Daarnaast is er via keuze oudere_orders_toestaan de optie om lopende trades tijdens toevoeging van deze robot uit te sluiten, dan wel toe te staan.

Wanneer aantal pips in winst en sluitingsvolume percentage waarden zijn ingevuld zal de robot controleren welke huidige of toekomstige trades aan de pip- winstvoorwaarden voldoen. Indien er één of meerdere trades aan deze voorwaarde voldoen zal de robot per trade automatisch het volume sluiten dat binnen sluitingsvolume door de gebruiker is aangegeven. Afgaande van dit % kan een trade deels, dan wel geheel gesloten worden. Standaard staat het sluitingsvolume op 50%, wat betekend dat 1/2 van de trade gesloten dient te worden op aangegeven winst in pips. 100% staat voor een volledige sluiting 1/1, en 25% voor 1/4.

Opmerkingen vooraf (eerst lezen alvorens te downloaden)

1.Vermijd oneven lotgroottes en sluitingspercentages van bijvoorbeeld 33% of 66%.

2.Let erop dat deze robot direct een trade deels of volledig sluit wanneer deze een bepaalde winst in pips heeft. Indien er sprake is van vorige openstaande trades bij toevoeging van deze robot kunnen ook deze mogelijk worden gesloten indien de waarde “oudere orders toestaan” op true staat. Uit voorzorg is deze laatste waarde standaard op false gezet, wat betekend dat de robot enkel trades zal sluiten die op moment van robot toevoeging in de toekomst liggen.

3. Forexdaytrader.nl is niet aansprakelijk voor incorrect gebruik, dan wel enige verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze robot. Het gebruik is geheel op eigen risico.


Download

Test deze robot altijd eerst op een demo account. Wij adviseren hiervoor een account bij IC Markets, Admiral Markets, of een andere betrouwbare ECN broker. Recensies over genoemde brokers zijn hier terug te vinden.

Lees voor gebruik tevens onze juridische disclaimer.

Download MT4  Download MT5

Breakeven Stops

Wat kan ik met deze robot?
Automatische stop-loss verplaatsing naar een nieuw niveau wanneer de trade een bepaalde winst in pips heeft behaald. Het nieuwe stop-loss niveau, alsmede de bepaalde winst in pips die een trade moet hebben alvorens de verplaatsing plaatsvindt zijn beide in te vullen in het optiescherm van deze robot.

Voorbeeld scenario
Gebruiker heeft een buy-trade geopend op 1.12000 EUR/USD. Wanneer deze trade 25 pips winst heeft behaald op prijs 1.12250 wilt de trader in dit voorbeeld graag zijn winsten beschermen, of toekomstige verliezen voorkomen. Hiervoor wordt door de gebruiker in het robot optiescherm bepaald dat de benodigde winst 25 pips moet bedragen, alvorens de stop-loss van desbetreffende trade verplaatst mag worden naar 0 pips. In het negatieve scenario zal de trade breakeven zijn, waarbij enkel transactiekostenkosten zijn gemaakt.

Restricties
Deze robot checkt alle trades op het valutapaar waarop de robot is toegevoegd. Het maakt hierbij geen onderscheid tussen winsten van koop of verkoop trades. Valutaparen waarop deze robot niet is toegevoegd zullen volledig buiten beschouwing worden gelaten.

Hoe gebruik ik deze robot?
Deze robot wordt naar een grafiek gesleept van het valutapaar waarop we de werking willen terugzien. Binnen het optiescherm van de robot zijn twee eenvoudige opties terug te vinden: aantal pips in winst, en nieuwe stop-loss. Met het aantal pips in winst geven we als gebruiker aan hoeveel winst in pips een trade moet hebben, alvorens de robot mag kijken naar de waarde binnen nieuwe stop-loss. Binnen deze nieuwe stop-loss heeft de gebruiker de mogelijkheid een positieve, dan wel negatieve waarde in te vullen in pips. Ter illustratie, een positieve waarde van “5” betekend dat de nieuwe stop-loss 5 pips zal bedragen, waarbij een waarde van “-5” betekend dat de stop-loss zich bevindt op een winst van 5 pips. Een waarde van 0 betekend een break-even waarbij we 0 pips winst of verlies pakken.

Opmerkingen vooraf (eerst lezen alvorens te downloaden)

1.Let erop dat deze robot tijdens toevoeging aan een grafiek direct een stop-loss van lopende trades kan verzetten. De keuze dit toe te staan, dan wel te weigeren wordt geregeld via de optie “oudere trades toestaan” binnen het robot optiescherm. Indien deze optie op false staat zal de robot de op dat moment lopende trades buiten beschouwing laten in de winstcheck; het zal enkel acties uitvoeren op nieuwe toekomstige trades.

2. Forexdaytrader.nl is niet aansprakelijk voor incorrect gebruik, dan wel enige verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze robot. Het gebruik is geheel op eigen risico.


Download

Test deze robot altijd eerst op een demo account. Wij adviseren hiervoor een account bij IC Markets, Admiral Markets, of een andere betrouwbare ECN broker. Recensies over genoemde brokers zijn hier terug te vinden.

Lees voor gebruik tevens onze juridische disclaimer.

Download MT4  Download MT5

Cut losers, run winners

Wat kan ik met deze robot?
Trade/setup validatie aan de hand van tijd. De gedachtegang is hier dat we willen dat een trade zich bewezen moet hebben binnen een bepaald tijdsbestek. Indien deze tijd is verstreken en de trade niet heeft bewezen winstgevend te zijn bestempelen we de trade als ongeldig en willen we deze direct deels of geheel sluiten. Met andere woorden, indien we verliezen hebben op een trade na verstreken tijd “x” nemen we het verlies (cut losers), maar laten we de winnaars doorlopen (run winners).

Voorbeeld scenario
In dit voorbeeld is een prijs-weerstand doorbroken. De gebruiker ziet deze weerstand nu als een steunniveau en plaatst een buy limit order op dit nieuwe steunniveau, met de hoop dat de markt vanaf dit niveau zal stijgen. Prijs raakt vervolgens gebruikers buy limit order, waarbij twee scenario’s mogelijk zijn: de markt stijgt vanaf het nieuwe steunniveau en de trade is winstgevend, of de markt daalt en de trade is verliesgevend. Indien de trade winstgevend is na ingegeven tijdspanne hebben we een “vroege” bevestiging dat onze trade gevalideerd is, en laten we deze doorlopen. Indien de trade verliesgevend is na ingegeven tijdspanne hebben we een “vroege” bevestiging voor een invalidatie, en willen we grotere bewegingen naar onze stop-loss voor zijn. We nemen hierbij het verlies vroegtijdig en zijn toekomstige grotere verliezen voor.

Restricties
De controle voor winst/verlies per trade kan enkel plaatsvinden voor trades op desbetreffend valutapaar waarop de robot is toegevoegd; robot toevoeging op paar EUR/USD zal enkel checks en een sluiting uitvoeren op valutapaar EUR/USD.

Gedeeltelijke of volledige sluiting vindt plaats op maximaal 1 trade. Indien de robot gebruikt moet worden voor een volgende trade dient deze opnieuw te worden toegevoegd aan desbetreffende grafiek. De gebruiker wordt hierover geïnformeerd in een tekstbericht linksboven in het grafiekscherm.

Hoe gebruik ik deze robot?
Het wordt aanbevolen deze robot te gebruiken ter ondersteuning bij strategieën waarbij in enige vorm gebruik wordt gemaakt van de huidige dagtrend. Voorbeelden hiervan zijn intraday breakout trading, intraday retest trading, of een simpele moving average cross-over strategie. Wanneer er sprake is van top-bottom picking tegen de dagtrend in werkt deze robot mogelijk minder effectief.

Voor het gebruik slepen we FXDaytrader Cut Losers Run Winners naar een valutapaar grafiek waarop we willen dat de trade validate moet plaatsvinden. Binnen het optiescherm van de robot is er vervolgens de mogelijkheid om via ouder en jonger dan (in minuten) de benodigde leeftijd van de trade in te vullen. Een voorbeeld is een waarde van 1 binnen ouder dan, en een waarde van 2 binnen jonger dan. Dit betekent dat de check op verlies enkel geldt voor trades die ouder zijn dan een minuut, maar jonger zijn dan twee minuten. We kunnen hiermee specifiek ouder lopende trades uitsluiten waarop we niet willen dat deze worden gesloten door de robot.

Bepalen van het verlies & gedeeltelijke sluiting
Naast trade leeftijd heeft de gebruiker via verlies in accountvaluta de mogelijkheid het benodigde verlies als voorwaarde voor sluiting in te vullen. Indien de valuta binnen de handelsrekening euro betreft, zal een waarde van 0.10 binnen dit veld betekenen dat het verlies gelijk of groter moet zijn dan 0.10 eurocent, voordat een automatische sluiting plaatsvindt.

Tot slot geeft de gebruiker via optie sluitingsvolume percentage aan welk deel van de trade gesloten moet worden indien deze aan eerder genoemde sluitingsvoorwaarden heeft voldaan. Standaard staat de waarde binnen dit veld op 100%, wat betekend dat de trade volledig gesloten zal worden. 50% staat voor 1/2, waarbij 25% staat voor 1/4.

Opmerkingen vooraf (eerst lezen alvorens te downloaden)

1.Vermijd oneven lotgroottes en sluitingspercentages van bijvoorbeeld 33% of 66%.

2.De eerste trade die opgegeven leeftijd heeft bereikt, en waarbij er sprake is van een verlies, zal direct deels of geheel worden gesloten. Voorkom ongewenste sluitingen en bekijk van te voren of er eventuele lopende trades zijn die kunnen conflicteren. Richt de waarde “jonger dan” zo in dat eventuele oudere trades buiten beschouwing worden gelaten. Vaak volstaat een simpele minuut bovenop de waarde ingegeven binnen “ouder dan

Download

Test deze robot altijd eerst op een demo account. Wij adviseren hiervoor een account bij IC Markets, Admiral Markets, of een andere betrouwbare ECN broker. Recensies over genoemde brokers zijn hier terug te vinden.

Lees voor gebruik tevens onze juridische disclaimer.

Download MT4  Download MT5

PreNews & midnight Close

Wat kan ik met deze robot?
Volledige sluiting van lopende trades op een door de gebruiker aangegeven tijdstip, binnen geselecteerde valutaparen.

Voorbeeld scenario
Een buy of sell trade is geopend om 9:00 ‘s ochtends. Om 14:00 dezelfde dag wordt er belangrijk nieuws verwacht, namelijk een ECB rentebesluit. Dit brengt risico’s met zich mee voor openstaande lopende trades, veelal in de vorm van transactiekosten verhogingen. De gebruiker stelt een tijdstip van 13:55 in, zodat 5 minuten voor het nieuws alle lopende trades op desbetreffend valutapaar worden gesloten.

Restricties
Deze robot schakelt zichzelf uit nadat het de benodigde acties heeft verricht. Indien deze gebruikt moet worden voor de volgende dag moet deze opnieuw worden toegevoegd aan een grafiek.

Hoe gebruik ik deze robot?
De eerste stap is het activeren van de robot op een willekeurige grafiek, waarbij het valutapaar niet uitmaakt. We komen vervolgens op een optiescherm terecht. Hier kan de gebruiker een tijdstip invullen waarop alle lopende trades gesloten dienen te worden, ongeacht of deze zich met een lopend verlies of winst bevinden.

Valutaparen worden geselecteerd door middel van een handmatige invulling van desbetreffend paar binnen optie “Valutaparen”. De regel hier is dat indien er sprake is van meerdere valutaparen, deze worden gescheiden door een komma. Een voorbeeld voor gebruik bij paren EUR/USD en GBP/USD is als volgt:  EURUSD,GBPUSD

Uit voorzorg zal de robot na trade sluitingen op ingegeven tijdstip zichzelf subtiel uitschakelen. Gebruiker wordt hierover bericht, waarbij de robot opnieuw dient te worden toegevoegd indien er sprake is van nieuwe trades waarop deze robot zijn werk moet doen.

Standaard staat de waarde van een trade sluiting binnen het optiescherm op 22:50 servertijd. Dit is gedaan omdat markten om 23:00 de volgende dag ingaan. Ook dit gaat gepaard met hogere transactiekosten risico’s, of mogelijke swap kosten.

Opmerkingen vooraf (eerst lezen alvorens te downloaden)

1.Indien de gebruiker niet wilt dat openstaande trades gesloten worden om 22:50 of aangegeven tijdstip dient deze een extra controle uit te voeren om er zeker van te zijn dat de robot zich niet meer op een valutapaar bevindt, of dat er geen paren meer staan geselecteerd binnen de robot.

2. Binnen deze robot heeft de gebruiker de optie om via het robot optiescherm valutaparen in te vullen waarop de robot trades moet sluiten op aangegeven tijdstip. Het is hierbij belangrijk dat de gebruiker hier exact het valutapaar symbool invult zoals dat bij de broker bekend is; EURUSD.p of EURUSD-ECN moet als EURUSD.p of EURUSD-ECN worden ingevult binnen het robotoptiescherm, dus niet als EURUSD.

3. In het robot optiescherm vinden we de waarde tijdstip_sluiting. Deze dient te worden ingevuld via de volgende format :  00:00

Download

Test deze robot altijd eerst op een demo account. Wij adviseren hiervoor een account bij IC Markets, Admiral Markets, of een andere betrouwbare ECN broker. Recensies over genoemde brokers zijn hier terug te vinden.

Lees voor gebruik tevens onze juridische disclaimer.

Download MT4  Download MT5

Weight_blue

Heavyweight Robotten

Lijntrader

Wat kan ik met deze robot?

Lijntrader is een multifunctionele tool dat het plaatsen van pending orders makkelijker en overzichtelijker maakt. Daarnaast helpt deze tool bij het controleerbaar houden van transactiekosten op market orders.

Problemen waarin deze robot een uitkomst biedt:

1. Onhandige standaard MT4/5 plaatsing
Een trader die regelmatig pending orders plaatst via de standaard methode binnen het Metatrader platform heeft te maken met een paar overbodige handelingen, zoals het waarnemen en kopiëren (of handmatig typen) van gewenste take profit, stop-loss, en entry prijzen. Dit vergt extra tijd en mist een stuk overzicht.

2. Fluctuerende transactiekosten vormen een risico
Transactiekosten in de vorm van spread fluctueren afhankelijk van volatiliteit en liquiditeit. Een simpel voorbeeld hierbij is een tijdelijke verhoging van transactiekosten nadat belangrijk nieuws is uitgekomen. Dit kan conflicteren met pending (wachtende) orders. Een transactiekosten verhoging kan namelijk pending orders ongewenst activeren, waarbij deze worden omgezet naar market orders met lopende winsten en verliezen. Indien er sprake is van een spreadverhoging bij een activiatie van een pending order hebben we als trader te maken met ongewenste extra kosten.

Lijntrader voordelen

Met deze robot lossen we bovenstaande problemen op. Binen deze robot hebben we als trader de keuze uit twee tradingstijlen: laagdrempelig en snel, of extra veilig.

Keuze 1: Laagdrempelig en snel
We kunnen via een intuïtieve lijn drag & drop eenvoudig en overzichtelijk pending orders plaatsen. Dit bespaart tijd, en zorgt dat we als gebruiker goed kunnen zien waar we verliezen of winsten pakken.

Keuze 2: Extra veilig
Voor traders die graag extra veilig willen traden is er een extra functionaliteit ingebouwd. Dit zijn de stealth market orders, ofwel virtuele, onzichtbare pending orders. Als gebruiker kunnen we binnen dit soort orders aangeven wat de maximale transactiekosten mogen zijn voordat uitvoer mag plaatsvinden. We zijn hiermee kosten risico’s door nieuws of een lage liquiditeit een stap voor.

Hoe gebruik ik deze robot?
Voor het gebruik van deze robot raden we aan onderstaande werking en instructie video te bekijken. Hierin worden alle functionaliteiten nader toegelicht door mij binnen het Metatrader platform. Ook is er een aparte pagina voor deze robot aangemaakt. Hier is meer informatie over dit product terug te vinden, alsmede gratis download opties voor Metatrader 4 & 5.

Test deze robot altijd eerst op een demo account. Wij adviseren hiervoor een account bij IC Markets, Admiral Markets, of een andere betrouwbare ECN broker. Recensies over genoemde brokers zijn hier terug te vinden.

Lees voor gebruik tevens onze juridische disclaimer.

Officiële Lijntrader pagina

Forexdaytrader.nl I Lijntrader forex robot - werking en instructie

Breakout Assistant (premium)

Wat betekent premium?

FXDaytrader Breakout Assistant is een premium robot. De status premium betekent dat het enkel onder voorwaarden kan worden gedownload. Momenteel geldt dit product als een bonus voor bezoekers of leden die een live account hebben aangemaakt bij een van onze aanbevolen brokers. Meer informatie, alsmede de inschrijving voor dit product kan via deze link worden geraadpleegt.

Wat kan ik met deze robot?
FXDaytrader Breakout Assistant ondersteunt het effectief traden van breakouts. Een steun of weerstand wordt een keer gebroken. Wanneer dit gebeurt hopen we hiervan te profiteren met deze robot. Breakout Assistant is een robot waarbij we effectief gebruik maken van de dagtrend. Door gebruik van een handige mini-terminal en maximaal toegestane transactiekosten zorgen we dat toekomstige breakout trades veilig worden geopend. Meer informatie is terug te vinden op de officiële Breakout Assistant pagina, te vinden binnen gebruik & download.

Bekijk in onderstaande video de voordelen van het traden van dit type product

Forexdaytrader.nl I Breakout Assistant forex robot

Hoe gebruik ik deze robot?

Voor het gebruik van deze robot raden we aan naar de officiële Breakout Assistant pagina te gaan. Hierop is alle benodigde informatie voor gebruik terug te vinden, inclusief de voordelen, een handleiding, en videos ter ondersteuning.

Test deze robot altijd eerst op een demo account. Wij adviseren hiervoor een account bij IC Markets, Admiral Markets, of een andere betrouwbare ECN broker. Recensies over genoemde brokers zijn hier terug te vinden.

Officiële Breakout Assistant pagina

Bekijk de handleiding

Volg mijn resultaten met deze robot

Let op: Boven weergegeven resultaten van deze forex robot dienen enkel als indicatie op wat mogelijk is. Deze robot dient ter ondersteuning (hybrid), en is  daarmee geen volautomatische oplossing. Dit betekend dat er géén garantie is dat ook jij als trader dezelfde resultaten zult behalen.

Dé community voor forex daytrading